สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51521
Page Views 75925
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“พัฒนาคุณภาพคนและชุมชนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ(Mission)

1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตระดับครอบครัวและชุมชน
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
5. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
6. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค
7. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
9. การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการบริการของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ด้วยการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน กลุ่มอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน     
3. ประชาชนมีความร่วมมือกับ อปท. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ/ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน