สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51573
Page Views 75977
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัชชา ธนสีลังกูร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุลัดดา ดัดถุยาวัตร
นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ

นายยศวัฒน์ บูรณะพรรณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไพฑูรย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเนตรภา กรุมรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวนิตยา การกระสัง
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี อุปชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวินัย แก้วอรสาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายชลากร เกรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสันต์ สุภนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายประหยัด ดัดถุยาวัตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายสนอง คำเปล่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรทัย ชัยชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ